Aviso Legal

AVISO LEGAL LEI ESPAÑOLA DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E PROTECCIÓN DE DATOS

Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, ( L.S.S.I )

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xulio de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) ponse en coñecemento dos CLIENTES a información relativa a súa razón social, e que a continuación se detalla:

O portal www.pagosdegalir.com é propiedade de VIRXE DE GALIR, S.L con domicilio social en AVD. DO BIERZO Nº1 32300 - O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE ); sociedade inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense tomo 805, libro 0, folio 183, folla OR-12671, inscripcion primeira, provista de CIF B32278210

O seu enderezo de contacto é a dirección de correo electrónico bodega@pagosdegalir.com

Lei 15/1999 de protección de datos persoais

VIRXE DE GALIR, S.L respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, e se compromete ao cumprimento da normativa establecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu reglamento de desenvolvemento, RD 1720/2007, de 21 de decembro.

Asemade, VIRXE DE GALIR, S.L. declara e garante que mantén os niveis de seguridad para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos CLIENTES e para que os seus empregados observen as devanditas prescripciones, así como o deber de secredo sobre os datos obxecto da protección e demáis obrigas de confidencialidade vixentes.

Todo iso sen prexuizo do feito, que o CLIENTE coñece e acepta, que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

En cumprimento do disposto na citada lexislación en materia de Protección de Datos, infórmase ao USUARIO de que os datos persoais solicitados a través da páxina web, serán incorporados aos ficheiros parcialmente automatizados dos que é responsable VIRXE DE GALIR, S.L., e serán obxecto de todos aqueles tratamentos cuxa finalidade sexa estabelecer ou manter a relación comercial para a que foron cedidos voluntariamente.

Se o CLIENTE desexa exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición deberá dirixirse por escrito (xuntando fotocopia del DNI) á AVD. DO BIERZO Nº1, 32300 - O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE ); e no correo electrónico: www.pagosdegalir.com